Syn Flooding 디도스 공격을 루프로 반복적으로 확인하는 것입니다.

   조회 893   추천 0    

#!/bin/bash


if [ "$1" == "" ]

then

        v=10

        echo -e "\n loop is $v syn_recv checking!!!"

        echo -e " example) ./syn_check.sh loop_number"

        echo -e " after 3 second, and starting... "

        sleep 3

else


        v=$1

        r=${v//[0-9]/}


        if [ -z "$r" ]; then

                echo -e "\n loop is $v syn_recv checking!!!"

                echo -e " after 3 second, and starting... \n"

                sleep 3

        else

                echo -e "\n $v is not number. and loop is 10"

                v=10

                echo -e " after 3 second, and starting... "

                sleep 3

        fi

fii=1

while [ $i -le $v ]

do

        # # netstat syn_recv check

        echo -e "\n #loop  count - $i "

        echo -e " netstat -anp | grep -i syn_recv "

        echo -e " --------------------------------"

        STR1=`netstat -anp | grep -i syn_recv`

        echo -e "$STR1"

        if [  $i -lt $v ];then echo -e "\n waiting 1 second...";fi

        sleep 1


        i=$(($i+1))

done


echo -e  "\n"

☎ HP 010-9678-7900.
예전에 나를 도와준 마틴님이란 분이 있어 그분을 기억합니다.
2cpu에도 나를 도와준 소위 5적이 있습니다.
짧은글 일수록 신중하게.
허인구마틴 2019-08
파일명은  syn_loop_check.sh  입니다.
이것은 Syn Flooding 디도스 공격에 syn_recv 가 어떻게 들어오고 있는지
원하는 반복횟수 만큼만 루프를 돌리면서 보여줍니다.

기본 디폴트값은 10회 이고
원하는 횟수를 파라미터로 입력하면 됩니다.

./syn_loop_check.sh  100 이런식으로...ㅎㅎㅎ
PDS
제목Page 2/61
2014-05   2965569   정은준1
03-21   3817   풀로드l조성빈
05-07   577   무한도전
05-05   687   정상백
04-27   1523   FOXBI
04-21   931   무한도전
04-20   1064   차넷컴퓨터
04-20   918   차넷컴퓨터
04-20   1205   스캔l민현기
04-20   1127   PCMaster
04-20   1045   PCMaster
04-18   577   무한도전
04-10   761   밥한끼
04-09   901   기훈
04-07   1250   민지파파
04-06   1136   화정큐삼
04-04   992   김장우
03-30   1145   수퍼싸이언
03-20   1135   무한도전
03-18   1217   무한도전
03-13   1412   무한도전
03-13   1507   수퍼싸이언