Business No.:??

   조회 693   추천 1    

 

외국에서 온 메일 중 아래 정보를 달라고 하는데..

Ø  Corporate registration No.:  이건 사업자등록번호 인건 알겠습니다.

Ø  Business No.:  ?? 는 모겠습니다.


Business No라는 말을 어떤 의도를 물었는 것 일까요?

짧은글 일수록 신중하게.
AKA지니 2017-06
공기업 및 정부와의 거래시 사용되는 고유번호라 알고있습니다
캐나다, 호주 같은 나라에서 시행되고있습니다
QnA
제목Page 272/4097
2014-05   2330669   정은준1
01-24   2490   pauloh
2017-06   744   메가날백
2017-06   872   임두식이
2017-06   911   s김종화z
2017-06   860   변선주
2017-06   669   epowergate
2017-06   700   김도형
2017-06   694   주영진영아빠
2017-06   822   ShxJ
2017-06   708   s김종화z
2017-06   884   chobo
2017-06   678   elkiselee
2017-06   787   Christopher
2017-06   609   송진홍
2017-06   789   후리기
2017-06   875   마스터치프
2017-06   1105   자연인
2017-06   1013   황성진
2017-06   1478   쌍cpu
2017-06   909   수원76
2017-06   1207   초코송이