Business No.:??

   조회 581   추천 1    

 

외국에서 온 메일 중 아래 정보를 달라고 하는데..

Ø  Corporate registration No.:  이건 사업자등록번호 인건 알겠습니다.

Ø  Business No.:  ?? 는 모겠습니다.


Business No라는 말을 어떤 의도를 물었는 것 일까요?

짧은글 일수록 신중하게.
AKA지니 2017-06
공기업 및 정부와의 거래시 사용되는 고유번호라 알고있습니다
캐나다, 호주 같은 나라에서 시행되고있습니다
QnA
제목Page 185/4011
2014-04   1891651   회원K
2015-10   8510   yourip
2017-06   598   김도형
2017-06   582   주영진영아빠
2017-06   662   ShxJ
2017-06   557   s김종화z
2017-06   663   chobo
2017-06   568   elkiselee
2017-06   654   Christopher
2017-06   496   송진홍
2017-06   629   후리기
2017-06   672   마스터치프
2017-06   958   자연인
2017-06   781   황성진
2017-06   1200   쌍cpu
2017-06   767   수원76
2017-06   891   초코송이
2017-06   731   드슈
2017-06   600   박진우13
2017-06   883   늘파란전상태
2017-06   1069   최천규
2017-06   611   너자꾸그럴래