Z600 파워 저렴하게 구매하려면 어디다 문의해야되나요?

   조회 1217   추천 1    

 파워 생긴게 머같애서....

죽겠네요...

짧은글 일수록 신중하게.
김황중 2017-11
이여사님께 문의해보세요
이후 열심히 오퍼하시면 누군가는..
     
이장아들 2017-11
이여사님은 누군가요?^^
          
병철 2017-11
http://ebay.com
이베이, 이배휘, 이배희
Z600, Z800파워에 고질적인 문제점이 FET와 쇼트키 다이오드가 잘나간다는 거죠.
몇만원이면 고칠듯.
QnA
제목Page 275/4200
05-29   103564   회원K
2014-04   2300877   회원K
2017-11   1588   철이님
2017-11   1518   선구자2
2017-11   1692   카소시스
2017-11   1296   단정
2017-11   1426   김건우
2017-11   1218   이장아들
2017-11   1174   카소시스
2017-11   1767   김동수P
2017-11   1335   하셀호프
2017-11   1137   초보IT
2017-11   1070   epowergate
2017-11   1542   문성철
2017-11   1121   너만믿는다
2017-11   1152   초보보다
2017-11   1129   dongcheol
2017-11   1453   으라차차차
2017-11   1259   NiteFlite9
2017-11   2172   행복하세3문…
2017-11   1525   전설속의미…
2017-11   1498   김대원