[CrystalDiskMark] HP P420 + Seagate ST3600057SS SAS 600g 15K * 8

홍세중   
   조회 1915   추천 0    

https://www.seagate.com/docs/pdf/datasheet/disc/cheetah-15k.7-ds1677.… (98)

판매 하기전에 성능테스트 했습니다.

메인보드 Biostar Z170

운영체제 윈도우10 64bit

컨트롤러 HP P420 2g

첫번째 캐시 off 테스트  단일 하드 성능입니다. 64k

두번째 캐시 on 테스트 단일 하드 성능입니다. 캐시 R:70 W:30 64k

세번째 캐시 on RAID 0 8개 묶은 성능입니다. 캐시 R:70 W:30 64k


박문형 03-16
느낌이 프로그램이 캐쉬빨을 엄청 타는 것 같아 보입니다..

캐쉬 메모리를 줄이면 단일 하드 캐쉬온 한 밴치마크 값이 작아질 듯합니다..
BMT
제목Page 1/40
2014-05   2409054   정은준1
2015-12   9606   백메가
2011-03   72294   관리자
05-11   855   지니컴I윤영진
04-28   1504   가정선생
04-28   1397   뽀뽀중
03-30   2181   05
03-30   2085   05
03-23   2635   양종철
03-22   2111   MikroTik이진
03-17   2257   한성택
03-16   1916   홍세중
03-11   2296   지니컴I윤영진
03-07   1633   pain
03-05   1440   드라코닉
01-22   3691   맑은부철
01-22   4225   움냐
01-15   4101   들고양이
01-09   4096   차경철
01-05   4501   문성철
2017-12   5198   나호영
2017-12   5003   홍세중
2017-12   4963   이선호