Rakuten 미국] Adata SU800 1TB SSD ($138.99 / 미국 무료)

aboie   
   조회 1576   추천 0    

SM2258 컨트롤러이고, 메인용으로 쓰기에도 나쁘지 않습니다.

플스 교체용으로도 좋아 보이네요.

쿠폰 누르셔서 [ AD23 ] 입력하셔야 됩니다.


미국내 배대지로 받으셔야 하고, 투패 깡통으로 받으시면 한국까지 $5입니다.

https://www.rakuten.com/shop/adata/product/ASU800SS-1TT-C/?sku=ASU800SS-1TT-C

제목Page 2/38
05-29   145557   회원K
2014-05   2623504   정은준1
09-11   1971   이동범
09-03   2674   회원K
09-02   2446   이동범
08-30   1891   회원K
08-29   1803   aboie
08-27   1851   aboie
08-23   2114   NoKoMo
08-21   1733   aboie
08-18   1577   aboie
08-17   1923   Fireyoon
08-15   1812   회원K
08-14   1718   이동범
08-09   1901   aboie
08-08   1695   이동범
08-07   1606   이동범
08-07   1405   aboie
08-06   1403   aboie
08-01   1852   DoubleSH
07-31   1315   aboie
07-28   1471   aboie