Rakuten 미국] Adata SU800 1TB SSD ($138.99 / 미국 무료)

aboie   
   조회 1717   추천 0    

SM2258 컨트롤러이고, 메인용으로 쓰기에도 나쁘지 않습니다.

플스 교체용으로도 좋아 보이네요.

쿠폰 누르셔서 [ AD23 ] 입력하셔야 됩니다.


미국내 배대지로 받으셔야 하고, 투패 깡통으로 받으시면 한국까지 $5입니다.

https://www.rakuten.com/shop/adata/product/ASU800SS-1TT-C/?sku=ASU800SS-1TT-C

제목Page 3/39
2014-04   2380724   회원K
2014-05   2664216   정은준1
2018-09   1758   aboie
2018-09   2478   이동범
2018-09   2863   aboie
2018-09   2392   거친호흡
2018-09   2179   이동범
2018-09   2929   회원K
2018-09   2691   이동범
2018-08   2027   회원K
2018-08   1962   aboie
2018-08   2029   aboie
2018-08   2304   NoKoMo
2018-08   1910   aboie
2018-08   1718   aboie
2018-08   2106   Fireyoon
2018-08   1990   회원K
2018-08   1862   이동범
2018-08   2035   aboie
2018-08   1842   이동범
2018-08   1767   이동범
2018-08   1529   aboie