[ETC] 토렌트가 안되어 우울해서 그냥 해본 작업...

김건우   
   조회 4141   추천 0    

 허리아픈 디스크환자는 다리를 받치고 자거나 무릎받침하라기에

다이소에서 납작곰한마리사왔는데..

집에서 부팅엄청느리고 윗 상판도 평평하지 않은 애물단지 중국산 타블렛(아마 판매자가 속여서 보낸거 같은 제품..)을

꺼내어 올려봤습니다.

그랬더니...텔레토비가 되네요..


짧은글 일수록 신중하게.
SOGm 2018-05
텔레토비..흠흠.....
오랜만이군요....
제목Page 5/248
2014-04   2378088   회원K
2014-05   2661286   정은준1
2018-06   4540   알파고
2018-05   5721   MnkRed
2018-05   4139   천상천하유…
2018-05   4767   알파고
2018-05   4834   달묘
2018-05   3292   의롭게살리라
2018-05   3701   IPark
2018-05   4782   호호
2018-05   3496   전직단백질…
2018-05   3575   알파고
2018-05   3011   송주환
2018-05   4360   epowergate
2018-05   3101   필리핀왕자
2018-05   6266   gansol
2018-05   5824   jutty
2018-05   5158   2신c재p평u
2018-05   4142   김건우
2018-04   6294   duostar
2018-04   4792   김은호
2018-04   5510   dongcheol