[ETC] 토렌트가 안되어 우울해서 그냥 해본 작업...

김건우   
   조회 3306   추천 0    

 허리아픈 디스크환자는 다리를 받치고 자거나 무릎받침하라기에

다이소에서 납작곰한마리사왔는데..

집에서 부팅엄청느리고 윗 상판도 평평하지 않은 애물단지 중국산 타블렛(아마 판매자가 속여서 보낸거 같은 제품..)을

꺼내어 올려봤습니다.

그랬더니...텔레토비가 되네요..


짧은글 일수록 신중하게.
SOGm 05-01
텔레토비..흠흠.....
오랜만이군요....




제목Page 2/245
05-29   79509   회원K
2014-04   2271836   회원K
05-29   4321   MnkRed
05-28   3287   천상천하유…
05-28   3929   알파고
05-27   3858   달묘
05-26   2473   의롭게살리라
05-22   2903   IPark
05-21   3437   호호
05-21   2844   전직단백질…
05-21   2817   알파고
05-20   2395   송주환
05-16   3478   epowergate
05-15   2308   필리핀왕자
05-10   5508   gansol
05-03   4644   jutty
05-02   4039   2신c재p평u
05-01   3307   김건우
04-19   5138   duostar
04-11   3752   김은호
04-03   4577   dongcheol
03-28   5427   경박한시민