[ETC] 토렌트가 안되어 우울해서 그냥 해본 작업...

김건우   
   조회 3775   추천 0    

 허리아픈 디스크환자는 다리를 받치고 자거나 무릎받침하라기에

다이소에서 납작곰한마리사왔는데..

집에서 부팅엄청느리고 윗 상판도 평평하지 않은 애물단지 중국산 타블렛(아마 판매자가 속여서 보낸거 같은 제품..)을

꺼내어 올려봤습니다.

그랬더니...텔레토비가 되네요..


짧은글 일수록 신중하게.
SOGm 05-01
텔레토비..흠흠.....
오랜만이군요....
제목Page 4/246
2015-12   10400   백메가
05-29   126354   회원K
05-10   5948   gansol
05-03   5302   jutty
05-02   4632   2신c재p평u
05-01   3776   김건우
04-19   5764   duostar
04-11   4345   김은호
04-03   5102   dongcheol
03-28   6353   경박한시민
03-25   5592   이지스샵
03-23   4165   곰도리78
03-21   4631   이종현oph
03-21   3864   최천규
03-14   4809   2420
03-14   3497   catstyle
03-11   5861   이지스샵
03-10   5636   멜타돗
03-10   3278   리얼홀릭
03-08   3563   MikroTik이진
03-07   3527   catstyle
03-07   4432   pain