[CPU] 1037u ipxcr-vn1 소비전력 측정

   조회 2059   추천 0    

보드명이 틀려서 수정했습니다


# 시스템 구성

- 1037u ipxcr-vn1 온보드

- ddr3 4gb

- 64gb 2.5" ssd

- 65W DC TO DC


# 대기전력

1.87 w


# Idle

14.59 w


# CPU-Z 스트레스

19.95 w


꿈만 꾸는 공상가
짧은글 일수록 신중하게.
소비 전력 참 착합니다. 근데 사진이 다 돌아 누웠네요 ㄷㄷ
     
찍다보니 사진이 저렇네요 ㅎㅎ
제목Page 5/260
2014-04   2724393   회원K
2015-12   13830   백메가
01-27   2566   면발사랑
01-22   2503   통통9
01-19   3944   KurTurCho
01-16   2243   탱고
01-16   3192   동력
01-12   2153   청사초롱
01-10   2016   스커리
01-09   2234   꿀벌l최인혁
01-09   1910   꿀벌l최인혁
01-08   1637   ocarina
01-07   1603   화정큐삼
01-07   1479   원주멋진덩치
01-07   1454   원주멋진덩치
01-06   1924   화정큐삼
01-03   2592   경박한시민
2019-12   2697   박건
2019-12   2246   현진
2019-12   2056   아나키즘
2019-12   2497   꿀벌l최인혁
2019-12   3043   통통9