[CPU] 1037u ipxcr-vn1 소비전력 측정

   조회 2187   추천 0    

보드명이 틀려서 수정했습니다


# 시스템 구성

- 1037u ipxcr-vn1 온보드

- ddr3 4gb

- 64gb 2.5" ssd

- 65W DC TO DC


# 대기전력

1.87 w


# Idle

14.59 w


# CPU-Z 스트레스

19.95 w


꿈만 꾸는 공상가
짧은글 일수록 신중하게.
소비 전력 참 착합니다. 근데 사진이 다 돌아 누웠네요 ㄷㄷ
     
찍다보니 사진이 저렇네요 ㅎㅎ
제목Page 18/261
2014-05   3047303   정은준1
2014-04   2742106   회원K
2005-07   5833   변귀섭
2007-05   7361   정은준
2004-06   4584   오재호
2008-02   4053   박승중
2002-12   3233   박종대
2006-06   3521   김지영
2006-06   3736   김지영
2008-02   4015   박승중
2007-11   11828   김선규
2003-09   5191   천희승
2006-12   3619   임상현
2005-12   3057   홍창완
2002-12   6452   이준호
2006-07   3856   김지영
2008-02   3918   박승중
2003-05   5860   김홍기
2005-09   3619   김우진
2004-09   3816   정힘찬
2006-06   3701   김지영
2002-05   6727   이권혁