[CPU] 1037u ipxcr-vn1 소비전력 측정

   조회 1277   추천 0    

보드명이 틀려서 수정했습니다


# 시스템 구성

- 1037u ipxcr-vn1 온보드

- ddr3 4gb

- 64gb 2.5" ssd

- 65W DC TO DC


# 대기전력

1.87 w


# Idle

14.59 w


# CPU-Z 스트레스

19.95 w


꿈만 꾸는 공상가
짧은글 일수록 신중하게.
소비 전력 참 착합니다. 근데 사진이 다 돌아 누웠네요 ㄷㄷ
     
찍다보니 사진이 저렇네요 ㅎㅎ
제목Page 18/256
2014-05   2919497   정은준1
2014-04   2623268   회원K
2005-07   5748   변귀섭
2007-05   7274   정은준
2004-06   4485   오재호
2008-02   3980   박승중
2002-12   3179   박종대
2006-06   3463   김지영
2006-06   3680   김지영
2008-02   3931   박승중
2007-11   11692   김선규
2003-09   5073   천희승
2006-12   3553   임상현
2005-12   2987   홍창완
2002-12   6387   이준호
2006-07   3768   김지영
2008-02   3816   박승중
2003-05   5802   김홍기
2005-09   3555   김우진
2004-09   3725   정힘찬
2006-06   3644   김지영
2002-05   6630   이권혁