[$199.99]Lenovo ThinkServer TS140 70A40037UX Tower Server - 1 x Intel Core i3 (4th Gen) i

신우섭   
   조회 5353   추천 0    

http://www.ebay.com/itm/Lenovo-ThinkServer-TS140-70A40037UX-Tower-Ser… (581)

안녕하세요.


착한가격인가요?yeondoo 2016-12
저번에 $189.99에 한번 나왔는데 그당시 이베이벅스 8%, 이베이츠 코리아 1% 적립이 있었네요.
지금은 $199.99에 이베이벅스 10%, 이베이츠 코리아 1% 적립이니 $5 차이입니다.
괜찮은 딜이네요~

($189.99-$15.2-$1.9=$172.89 -> $199.99-$20-$2=$177.99)
티푸르 2016-12
뉴에그셀러네요~
제목Page 4/32
2014-05   1832202   정은준1
2015-10   7529   yourip
2016-12   7393   꼴통황진우
2016-12   5350   yeondoo
2016-12   10112   jang
2016-12   6565   Root7053
2016-12   6266   이건희
2016-12   5312   SkyBase
2016-12   5721   EdH
2016-12   5354   신우섭
2016-12   5016   6툴
2016-12   3519   유정호샤콘느
2016-11   4789   린드버그
2016-11   4224   호이호이호
2016-11   3265   꼴통황진우
2016-11   3472   홍0원n혁
2016-11   3003   티푸르
2016-11   3361   안지룡
2016-11   2690   룰루랄라고…
2016-11   3857   이건희
2016-11   3987   jang
2016-11   3497   신우섭