Carolus 님께 구매한 itx케이스!

박정준   
   조회 1114   추천 0    

 중고인줄 알았는데....새제품이 왔네요...

감사히 잘쓰겠습니다


쌍cpu 2019-03
허걱 내가 바라던 그 케이스 인듯
Carolus 2019-03
이렇게 언박싱 인증까지 올려주시니 정말 감사합니다.
멋진 시스템 맞추시기를 바랍니다^^
윈98 2019-03
좋아 보입니다
어떤건지 정보좀...
     
Carolus 2019-03
제목Page 29/295
2014-05   2930357   정은준1
2014-04   2634495   회원K
2019-07   1442   바람곰돌
2019-07   1378   파피푸페
2019-07   1408   BEE3E3
2019-07   1320   RunToU
2019-07   1344   아라야
2019-07   1579   원주멋진덩치
2019-07   2004   통통9
2019-07   1489   1CPU지창훈
2019-07   1572   김진영JK
2019-07   1717   민지파파
2019-07   1762   박명근TN
2019-07   1198   박명근TN
2019-07   1162   박명근TN
2019-07   955   박명근TN
2019-07   897   박명근TN
2019-07   958   박명근TN
2019-07   873   박명근TN
2019-07   407   박명근TN
2019-07   1526   세벌쉭
2019-07   1502   김황중