COLORMUNKI icc 컬러프로파일

bong2bong   
   조회 550   추천 0    

ColorMunki_Display_Native.icc (8.1K), Down : 2, 05-20
http://help.gnome.org/users/gnome-color-manager/stable/color-import-w… (29)

TN 패널이나 논 광시야각 패널에 적용하면 컬러가 리치해지는 마법의 프로파일입니다.


ICC 적용법은 상단의 링크를 참고하세요~


그리 어렵지는 않으실겁니다. 

짧은글 일수록 신중하게.
PDS
제목Page 1/53
2014-05   2771187   정은준1
2014-04   2474099   회원K
06-13   223   페넘9500아…
06-05   503   스캔
05-30   657   조용원
05-27   747   무아
05-25   751   스캔
05-24   647   isaiah
05-22   1029   김숲
05-20   551   bong2bong
05-15   925   JW마르니
05-04   1386   엠브리오
04-30   1196   또리군
04-30   1151   작은악마
04-10   2249   제갈기천
04-06   2386   PCMaster
04-06   2485   PCMaster
03-30   3083   서울l강한모
03-27   2700   user
04-02   2258   새총
03-26   2315   조용원
03-22   2289   김형준1