COLORMUNKI icc 컬러프로파일

bong2bong   
   조회 1263   추천 0    

ColorMunki_Display_Native.icc (8.1K), Down : 4, 05-20
http://help.gnome.org/users/gnome-color-manager/stable/color-import-w… (49)

TN 패널이나 논 광시야각 패널에 적용하면 컬러가 리치해지는 마법의 프로파일입니다.


ICC 적용법은 상단의 링크를 참고하세요~


그리 어렵지는 않으실겁니다. 

짧은글 일수록 신중하게.
PDS
제목Page 4/56
2014-04   2526966   회원K
2014-05   2826161   정은준1
07-03   966   이선호
07-03   970   이선호
07-03   1005   이선호
07-03   1021   이선호
07-03   952   이선호
07-02   658   스캔l민현기
06-29   763   허인구마틴
06-25   991   배달
06-21   1362   김건우
06-13   1685   페넘9500아…
06-05   1897   스캔l민현기
05-30   2008   조용원
05-27   2280   무아
05-25   1983   스캔l민현기
05-24   1703   isaiah
05-22   2117   김숲
05-20   1264   bong2bong
05-15   1928   JW마르니
05-04   2339   엠브리오
04-30   1943   또리군