COLORMUNKI icc 컬러프로파일

bong2bong   
   조회 1344   추천 0    

ColorMunki_Display_Native.icc (8.1K), Down : 4, 05-20
http://help.gnome.org/users/gnome-color-manager/stable/color-import-w… (56)

TN 패널이나 논 광시야각 패널에 적용하면 컬러가 리치해지는 마법의 프로파일입니다.


ICC 적용법은 상단의 링크를 참고하세요~


그리 어렵지는 않으실겁니다. 

짧은글 일수록 신중하게.
PDS
제목Page 6/58
2014-04   2552484   회원K
2015-12   12315   백메가
05-22   2292   김숲
05-20   1345   bong2bong
05-15   2052   JW마르니
05-04   2488   엠브리오
04-30   2042   또리군
04-30   1988   작은악마
04-10   3100   제갈기천
04-06   3475   PCMaster
04-06   3420   PCMaster
03-30   4572   서울l강한모
03-27   3496   user
04-02   3007   새총
03-26   2971   조시무새
03-22   2727   김형준1
03-17   3512   멜타돗
03-02   4434   엠브리오
03-02   4482   허인구마틴
02-16   4633   으라차차차
02-15   4822   MoonsTale
02-15   5102   MoonsTale