Rakuten 미국] Adata SU800 1TB SSD ($138.99 / 미국 무료)

aboie   
   조회 1973   추천 0    

SM2258 컨트롤러이고, 메인용으로 쓰기에도 나쁘지 않습니다.

플스 교체용으로도 좋아 보이네요.

쿠폰 누르셔서 [ AD23 ] 입력하셔야 됩니다.


미국내 배대지로 받으셔야 하고, 투패 깡통으로 받으시면 한국까지 $5입니다.

https://www.rakuten.com/shop/adata/product/ASU800SS-1TT-C/?sku=ASU800SS-1TT-C

제목Page 4/40
2015-12   11648   백메가
2014-04   2473793   회원K
2018-10   1714   aboie
2018-10   1582   박광희
2018-10   2546   박광희
2018-10   2706   aboie
2018-10   2220   aboie
2018-09   2592   aboie
2018-09   2004   aboie
2018-09   2781   이동범
2018-09   3219   aboie
2018-09   2804   거친호흡
2018-09   2482   이동범
2018-09   3318   회원K
2018-09   3155   이동범
2018-08   2283   회원K
2018-08   2270   aboie
2018-08   2281   aboie
2018-08   2839   NoKoMo
2018-08   2188   aboie
2018-08   1974   aboie
2018-08   2440   Fireyoon