Rakuten 미국] Adata SU800 1TB SSD ($138.99 / 미국 무료)

aboie   
   조회 2337   추천 0    

SM2258 컨트롤러이고, 메인용으로 쓰기에도 나쁘지 않습니다.

플스 교체용으로도 좋아 보이네요.

쿠폰 누르셔서 [ AD23 ] 입력하셔야 됩니다.


미국내 배대지로 받으셔야 하고, 투패 깡통으로 받으시면 한국까지 $5입니다.

https://www.rakuten.com/shop/adata/product/ASU800SS-1TT-C/?sku=ASU800SS-1TT-C

제목Page 6/42
2014-05   2916090   정은준1
2014-04   2619749   회원K
2018-09   2961   이동범
2018-09   3911   회원K
2018-09   3686   이동범
2018-08   2663   회원K
2018-08   2662   aboie
2018-08   2678   aboie
2018-08   3444   NoKoMo
2018-08   2601   aboie
2018-08   2338   aboie
2018-08   2888   Fireyoon
2018-08   2658   회원K
2018-08   2548   이동범
2018-08   2966   aboie
2018-08   2496   이동범
2018-08   2508   이동범
2018-08   2270   aboie
2018-08   2208   aboie
2018-08   2775   DoubleSH
2018-07   1982   aboie
2018-07   2208   aboie