[VMWare] esxi 설치시 root 패스 워드 조합?

   조회 492   추천 0    

esxi 6.7 버전 설치 중인데 root 패스워드 넣을려고 하는데...

어떤 조합으로 넣어야 하나요? 대문자,소문자,숫자,특수문자 섞어서 넣어봤는데... 안돼더라구요 -_-;;;

검색해봤는데 안나와서 문의드립니다.. ㅠ.ㅠ 

RIGIDBODY 11-18
대소문자 특수문자로 전 잘되었믄데요, 길이가 문제일것 같네요, 전 10자리
     
10자리라... 해볼께요~!! 감사합니다.
IPA1000 11-20
최소 8자리로 알고있습니다. 대소문자 숫자 특문 요구됩니다.
제목Page 1/99
2014-04   2797538   회원K
2015-12   14396   백메가
2018-08   24916   limitless
11-30   232   볼프
11-28   289   GoverZG
11-26   393   DarknessAng…
11-25   519   GeanomP
11-24   403   가죽
11-24   324   왕봉구
11-23   398   winner712
11-19   527   winner712
11-19   747   가즈야352
11-19   559   컴맹스
11-18   493   나는곰인뎅
11-16   605   쭈아잉
11-16   496   에듀
11-16   541   mcbe
11-15   513   쭈아잉
11-12   661   행복하세
11-10   764   jyeol
11-07   881   ciscons
11-04   1191   witbox
11-03   1384   MOONL